// Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku prowadzenia księgi

Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku prowadzenia księgi


Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku prowadzenia księgi

Podatnik, który nie zatrudnia pracowników, ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Zawieszenie może trwać, co do zasady, od 30 dni do 24 miesięcy. W tym okresie na podatniku nie ciążą względem urzędu skarbowego obowiązki związane z opłacaniem zaliczek na podatek dochodowy.

Nie ma jednak podstaw do zaniechania prowadzenia ewidencji księgowej. Możliwości takiej nie przewidują przepisy ustawy o podatku dochodowym ani rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037). Wprawdzie w okresie zawieszenia niedopuszczalne jest wykonywanie przez podatnika działalności gospodarczej i osiąganie z niej bieżących przychodów, jednak mogą zaistnieć innego rodzaju zdarzenia skutkujące koniecznością wpisania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów do podatkowej księgi.

Art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że mimo zawieszenia działalności podatnik ma prawo m.in.:

  • przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Podsumowując, nawet jeżeli podatnik zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej na cały 2016 r., będzie musiał zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów na ten rok podatkowy.