// W jakim Urzędzie Skarbowym rozliczyć PIT ?

W jakim Urzędzie Skarbowym rozliczyć PIT ?


W jakim Urzędzie Skarbowym rozliczyć PIT ?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną rozlicza się z tytułu PIT i VAT w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania – bez względu na lokalizację firmy.

Miejsca zamieszkania nie należy utożsamiać z adresem zameldowania. Przyjmuje się (zgodnie z normami prawa cywilnego), że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Meldunek jest natomiast wyłącznie czynnością administracyjną. W ten sposób potwierdza się fakt stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu. Meldunek nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia ustalenia właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie PIT i VAT. Osoba, o której mowa w pytaniu, będzie rozliczała zarówno PIT, jak i VAT w tym samym urzędzie skarbowym – właściwym ze względu na adres zamieszkania (w miejscowości B).

Przedsiębiorca podlegający rejestracji w CEIDG, wypełniając wniosek o wpis CEIDG-1 (będący jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym składnym na potrzeby ewidencji podatkowej), podaje jednak nie tylko miejsce faktycznego zamieszkania (w kraju lub za granicą). Zgłasza także posiadany adres zameldowania (inny niż miejsce zamieszkania) oraz adresy prowadzenia działalności (główny i dodatkowe).