// W 2016 roku trudniej o kredyt hipoteczny – nowe zasady

W 2016 roku trudniej o kredyt hipoteczny – nowe zasady


W 2016 roku trudniej o kredyt hipoteczny – nowe zasady

Minimalny wkład własny dla osób, które będą chciały zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości mieszkalnej, w 2016 r. będzie wynosił 15% wartości nieruchomości. To efekt rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. 

15% w 2016 r.

Wynikiem Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego jest podniesienie poziomu wkładu własnego dla osób zamierzających zaciągnąć kredyt hipoteczny. W praktyce oznacza to, że osoby nieposiadające stosownych środków mają znacznie ograniczoną możliwość zaciągnięcia kredytu. Rekomendacja ta odwołuje się do wskaźnika LTV, który oznacza stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości. Wysokość wskaźnika dla nieruchomości mieszkalnych nie powinna przekraczać odpowiednio 95% w 2014 r., 90% w 2015 r. i 85% w 2016 r. Oznacza to, iż minimalna wysokość wkładu własnego wynosić powinna odpowiednio 5%, 10% i 15%. Docelowo wysokość wskaźnika dla nieruchomości mieszkalnych nie powinna przekraczać 80%, a więc jeżeli rekomendacja nie ulegnie zmianie od 2017 r. minimalny wkład własny wymagany przy zakupie nieruchomości wynosił będzie 20% jej wartości.

Wyjątek od reguły

Minimalna wysokość wkładu własnego jest wiążąca. Rekomendacja przewiduje jednak jeden wyjątek w tym zakresie. W 2016 r. minimalny wkład własny będzie mógł być równy 10% wartości nieruchomości, jednak tylko w przypadku, gdy brakująca wartość, tj. 5%, wkładu własnego będzie odpowiednio ubezpieczona. Dotyczy to także sytuacji, gdy kredytobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych (obligacjach) Skarbu Państwa lub NBP. W praktyce zatem najczęściej stosowanym sposobem na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego będzie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Zanosi się na to, iż na rynku w 2016 r. będą funkcjonować banki decydujące się na udzieleniu kredytu hipotecznego przy jedynie 10% wkładzie własnym zabezpieczonym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Decydujący o atrakcyjności takiego rozwiązania będzie koszt ubezpieczenia niższego wkładu własnego. Rekomendacja daje jednak taką możliwość, co jest szansą dla osób mających problem ze zgromadzeniem 15% wkładu własnego.

Program MDM znacznie pomoże młodym

Analizując możliwości związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego i nabyciem nieruchomości warto pamiętać o programie “Mieszkanie dla Młodych”. Polega on na pomocy finansowej ludziom młodym w zakupie nieruchomości mieszkalnej, która od września 2015 r. dotyczy także nabycia lokalu na rynku wtórnym. Pomoc w ramach MdM służy dofinansowaniu przez państwo wkładu własnego, zatem limit wynikający z rekomendacji może zostać osiągnięty przy pomocy dopłaty z MdM.

W praktyce jednak brak środków własnych i skorzystanie jedynie z pomocy w ramach MdM pociągać może za sobą konieczność dodatkowego zabezpieczenia kredytu np. poprzez wykup ubezpieczenia, co znacznie podraża koszt inwestycji w nieruchomość.