// Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego w ciągu roku podatkowego

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego w ciągu roku podatkowego


Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego w ciągu roku podatkowego

Z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) wynika, że w trakcie roku podatkowego podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą utracić prawo do opłacania z tego tytułu podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji od dnia utraty tego prawa podatnicy są zobowiązani opłacać podatek dochodowy według skali podatkowej, a więc na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pomimo, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień utraty prawa do opłacania ryczałtu to jego sporządzenie jest konieczne.

Za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.  Aby możliwe było ustalenie dochodu w prawidłowej wysokości, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczne jest sporządzenie remanentu początkowego na dzień utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. O sporządzeniu tego remanentu, podatnik nie ma obowiązku zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego.