// Umowy terminowe na nowych zasadach od 2016 roku

Umowy terminowe na nowych zasadach od 2016 roku


Umowy terminowe na nowych zasadach od 2016 roku

Koniec z umowami na czas określony, które trwają przez długie lata …

 

Już za parę miesięcy zatrudnienie terminowe będzie się odbywało na całkowicie nowych warunkach. Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy czasowe kontrakty będą trudniejsze do wypowiedzenia, nie będą też mogły być traktowane przez pracodawców jako sposób obejścia przepisów o zatrudnieniu bezterminowym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r.

Na rynku pracy często zdarzają się przypadki zawierania długoletnich umów na czas określony (np. na 7 czy 10 lat). Zjawisko to choć uważane za naganne i często kwestionowane przez inspektorów pracy czy sądy pracy, jest formalnie dopuszczalne. Kodeks pracy obecnie przewiduje bowiem wyłącznie ilościowy limit umów na czas określony, bez wyznaczania maksymalnego czasu trwania takiej umowy. Ta sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie po wejściu w życie omawianej nowelizacji. Według nowego stanu prawnego zatrudnienie na podstawie umowy lub umów na czas określony będzie mogło trwać maksymalnie przez 33 miesiące. Ograniczona zostanie też liczba umów – strony będą mogły zawrzeć nie więcej niż 3 takie umowy. Te dość rygorystyczne zasady w niektórych sytuacjach nie będą obowiązywały, a mianowicie w razie zawarcia umowy na czas określony:

  • w celu zastępstwa innego pracownika lub do wykonywania prac dorywczych czy sezonowych,
  • na okres kadencji,
  • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

W razie zastosowania przesłanek pozwalających na uchylenie limitu “33 miesiące i 3 umowy” pracodawca będzie zobowiązany wskazać w treści umowy obiektywne przyczyny uzasadniające skorzystanie z danej przesłanki. W przypadku zawarcia umowy poza limitem z powodu obiektywnych przyczyn dotyczących zakładu pracy, przewidziano obowiązek informacyjny wobec organów inspekcji pracy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony będzie wynosił odpowiednio:

  • dwutygodniowy – przy stażu zakładowym poniżej 6 miesięcy,
  • miesięczny – jeżeli pracownik jest zatrudniony w danej firmie co najmniej 6 miesięcy,
  • trzymiesięczny – przy co najmniej trzyletnim stażu.

 

Nowe zasady zatrudnienia terminowego
Obecny stan prawny Umowy terminowe po zmianach

Występują następujące rodzaje umów terminowych: umowa o pracę na okres próbny, na czas określony (w tym umowa na zastępstwo) i umowa na czas wykonania określonej pracy.

Ulegnie likwidacji umowa na czas wykonania określonej pracy. Pozostaną: umowa na okres próbny i umowa na czas określony, w tym na zastępstwo.

Umowa na okres próbny może zostać zawarta zasadniczo tylko raz.

Określono warunki ponownego zawarcia umowy na okres próbny: jeżeli umowa ma dotyczyć wykonywania pracy innego rodzaju lub tego samego rodzaju, ale po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia poprzedniej umowy o pracę.

Nie ma limitu czasowego zatrudniania na podstawie umowy lub umów na czas określony. W razie zawarcia dwóch umów na czas określony przez te same strony, trzecia umowa tego typu przekształca się w umowę na czas nieokreślony, jeżeli między umowami nie było przerwy dłuższej niż miesiąc.

Zatrudnienie na podstawie umowy lub umów na czas określony między tymi samymi stronami nie będzie mogło trwać dłużej niż 33 miesiące, a liczba tych umów nie będzie mogła przekroczyć 3. Wyjątki od tej zasady – patrz w tekście artykułu.

Wypowiedzenie umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie. Umowa zawarta do 6 miesięcy włącznie lub dłuższa, ale co do której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia, co do zasady nie może być rozwiązana przez wypowiedzenie.

Długość wypowiedzenia umowy na czas określony będzie zależna od stażu zakładowego. Okresy wypowiedzenia będą analogiczne jak przy wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony.

W razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy można wypowiedzieć każdą bez wyjątku umowę na czas określony, także zawartą na okres do 6 miesięcy lub nieposiadającą klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia.

Uchylenie regulacji.

UWAGA! W razie zawarcia umowy na czas określony z pominięciem limitów, z obiektywnych przyczyn leżących po stronie zakładu, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić o podpisaniu takiej umowy właściwego okręgowego inspektora pracy w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia. Brak zawiadomienia będzie wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny.