// Ulgowy ZUS dla przedsiębiorców zatrudnionych na etacie

Ulgowy ZUS dla przedsiębiorców zatrudnionych na etacie


Ulgowy ZUS dla przedsiębiorców zatrudnionych na etacie

Pracownik, który jest zatrudniony w firmie na etacie i otwiera własną działalność gospodarczą, może skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek.

Jako przedsiębiorca oblicza i opłaca za siebie składki na ubezpieczenie społeczne od obniżonej podstawy, ale tylko wtedy, gdy działalności gospodarczej nie będzie wykonywał na rzecz pracodawcy również po rozwiązaniu z nim umowy o pracę.

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługuje osobom, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Preferencyjne warunki nie mają zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.


555 zł – najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych obowiązująca nowych przedsiębiorców w 2016 r.