// Sprawdź czy poprawnie naliczyłeś składki za zleceniobiorcę

Sprawdź czy poprawnie naliczyłeś składki za zleceniobiorcę


Sprawdź czy poprawnie naliczyłeś składki za zleceniobiorcę

Zmiany w składkach ZUS od umowy zlecenia

Od 1 stycznia 2016 r. osoba, która wykonuje np. kilka umów zlecenia, ma potrącane i opłacane do ZUS składki społeczne z każdej z nich (czyli przez każdego zleceniodawcę), jeśli jej przychód z poszczególnych umów jest niższy od kwoty minimalnej płacy. Umowy tę są wtedy w pełni oskładkowane do momentu, aż łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy/kilku umów zlecenia osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Zleceniodawcy muszą – w zasadzie w każdym miesiącu kalendarzowym – sprawdzić, czy zatrudnieni przez nich zleceniobiorcy, którzy oprócz wykonywanego u nich zlecenia mają jeszcze inne źródło zarobkowania (np. jeszcze jedną umowę zlecenia w innej firmie), osiągają łączny przychód stanowiący podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Dokonują tego w oparciu o dokumenty lub oświadczenie przedłożone przez zleceniobiorcę.

Ustalenie czy zleceniobiorca wykonujący kilka umów zlecenia dla różnych podmiotów powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, czy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, nie zawsze jest możliwe w momencie zawierania kolejnej umowy zlecenia. Tak będzie w sytuacji, gdy kwoty wynagrodzenia z poszczególnych zleceń będą niewielkie lub gdy wynagrodzenie zleceniobiorcy zostanie określone w umowie w inny sposób niż stała kwota miesięczna. W większości więc przypadków ustalenie dla takiej osoby prawidłowych ubezpieczeń będzie możliwe dopiero po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.

Sprawdzenie w ZUS

Jeśli zleceniodawca, który nie jest jedynym płatnikiem składek za zleceniobiorcę, nie jest pewny, czy złożył mu on odpowiednie dokumenty lub oświadczenie i czy w rezultacie zgłosił go do prawidłowych ubezpieczeń i naliczył za niego składki emerytalno-rentowe, ma on możliwość sprawdzenia tego w ZUS. Powinien wtedy złożyć w organie rentowym odpowiedni wniosek w tej sprawie. Może to zrobić na druku ZUS-US-PWS-01 – “Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, o którym mowa w art. 9 ust. 2c Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Weryfikacja składek przez organ rentowy będzie polegała na określeniu, czy umowa zlecenia wskazana przez zleceniodawcę powodowała dla zleceniobiorcy w danym miesiącu obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, czy nie. Jeżeli w wyniku tego sprawdzenia organ rentowy stwierdzi nieprawidłowości, poinformuje o tym niezwłocznie zleceniodawcę oraz – za jego pośrednictwem – zleceniobiorcę.

Informacja przekazana zleceniodawcy w odpowiedzi na jego wniosek będzie aktualna wyłącznie na dzień jej sporządzenia.