// Składki ZUS od umowy o dzieło

Składki ZUS od umowy o dzieło


Składki ZUS od umowy o dzieło

Zasadniczo od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy o dzieło podmiot zlecający nie opłaca za jego wykonawcę żadnych składek do ZUS.

Generalnie wykonywanie umowy o dzieło nie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Umowa o dzieło stanowi bowiem tytuł do wymienionych ubezpieczeń tylko w dwóch sytuacjach. Mianowicie ma to miejsce wtedy, gdy została zawarta z:

1) podmiotem, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy,

2) innym podmiotem, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Wyłącznie w takich okolicznościach przychód osiągnięty przez wykonawcę dzieła podlega składkom ZUS w sposób przewidziany dla stosunku pracy. Dla celów ZUS osoba taka jest bowiem traktowana jako pracownik.