// Opłaty za prowadzenie firmowego rachunku bankowego

Opłaty za prowadzenie firmowego rachunku bankowego


Opłaty za prowadzenie firmowego rachunku bankowego

Opłata za prowadzenie bieżącego rachunku bankowego podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, gdyż jest to niewątpliwie wydatek wykazujący związek z przychodami. Jest to związek o charakterze pośrednim, bowiem opłaty tej nie można powiązać z konkretnym przychodem. Dotyczy ona raczej ogólnego funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Koszty pośrednie są zasadniczo potrącalne w dacie poniesienia (jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią one koszty podatkowe proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą). Za dzień poniesienia kosztu uważa się tu generalnie dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, rachunku, a w razie ich braku – innego dowodu (z wyjątkami).

Aby rozstrzygnąć, w którym momencie opłata za prowadzenie rachunku za grudzień 2015 r., pobrana przez bank w styczniu br., może być uznana za koszt podatkowy, należy ustalić, na który dzień została ona ujęta w księgach rachunkowych (zaksięgowana).

UWAGA!

Istnieje spór w kwestii definiowania dnia poniesienia kosztu. Organy podatkowe z reguły uważają, że dniem poniesienia kosztu jest dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych jako koszt. Podobne stanowisko zostało wyrażone także w niektórych wyrokach sądów administracyjnych. Jednakże wśród sądów administracyjnych przeważa pogląd, że dniem poniesienia kosztu pośredniego jest dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym.