// Opłata środowiskowa

Opłata środowiskowa


Opłata środowiskowa

Opłata środowiskowa to obowiązek a za niewywiązanie się z niego grożą kary.

Prowadząc działalność gospodarczą i nie tylko, musimy pamiętać również o właściwym stosunku do naszego środowiska, które na co dzień podlega nadmiernej eksploatacji przez ludzi. Niektórzy przedsiębiorcy zostali obarczeni obowiązkiem uiszczania opłaty środowiskowej, która służy ochronie środowiska.

Co do zasady opłatę środowiskową należy uiszczać, jeżeli w prowadzonej działalności gospodarczej użytkowane są urządzenia, maszyny bądź pojazdy emitujące szkodliwe substancje do otoczenia. Według ustawy opłaty dotyczą sytuacji, w których następuje:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pobór wód,
  • składowanie odpadów.

Obowiązek regulacji należności z tytułu opłaty środowiskowej mają głównie przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie: upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Opłatę powinny również uiszczać osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki bądź indywidualnej specjalistycznej praktyki.

Oprócz tego zobowiązana do omawianej opłaty środowiskowej może być osoba fizyczna, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim czynności te wymagają pozwolenia. Co istotne, z omawianego obowiązku nie są zwolnione instytucje posiadające osobowość prawną, ale niebędące przedsiębiorstwami, tj. szkoły, urzędy, instytucje państwowe, itp.

Opłaty środowiskowe należy uiszczać raz do roku.

W kwestii obowiązku opłat za korzystanie ze środowiska istnieje pewien wyjątek. Ustawodawca przewidział bowiem zwolnienie, jeżeli w ciągu roku należność względem urzędu z tytułu opłaty środowiskowej nie przekroczy 800 zł. Co ważne, nieprzekroczenie wspomnianej kwoty nie zwalnia z obowiązku prowadzenia oraz dostarczania sprawozdania zawierającego dane na temat wykorzystania środowiska w danym roku.