// Nowe zasady zawierania umów od 1 stycznia 2016 roku

Nowe zasady zawierania umów od 1 stycznia 2016 roku


Nowe zasady zawierania umów od 1 stycznia 2016 roku

Od początku roku 2016 pracodawca nie może już w nieskończoność zatrudniać pracownika na podstawie umowy na czas określony.

Od tego roku będzie można zawrzeć najwyżej 3 umowy o pracę na czas określony, których łączna długość nie będzie mogła przekroczyć 33 miesięcy. W razie jednak, gdyby strony umowy uzgodniły, że praca będzie wykonywana po upływie 33-miesięcznego czasu to zgodnie z brzmieniem nowo dodanego §3 art. 251 „uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.”

WYJĄTKI:

1) zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) wykonywania pracy przez okres kadencji, a także

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach umowa o pracę na czas oznaczony może być zawarta tylko wtedy gdy jej zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności umowy, a cel ten lub okoliczności przypadku muszą być określone w umowie poprzez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Wprowadzone zmiany są zdecydowanie korzystne z punktu widzenia pracownika.