Nowe zasady naliczania odsetek podatkowych od stycznia 2016 roku

Nowe zasady naliczania odsetek podatkowych od stycznia 2016 roku


Nowe zasady naliczania odsetek podatkowych od stycznia 2016 roku

Konsekwencją nieterminowego regulowania podatków są odsetki za zwłokę, które ustala się w zależności od okoliczności ujawnienia zadłużenia – według stawki podstawowej lub obniżonej. Zasady wyliczeń mają zmienić się od przyszłego roku.

 

Aktualne zasady naliczania odsetek:

Każdy, kto nieterminowo rozlicza się z fiskusem, naraża się na obciążenia odsetkowe.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej wylicza się według stawki podstawowej albo obniżonej. Stanowi o tym art. 56 § 1 i 1a Ordynacji podatkowej. Stawka podstawowa odpowiada sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%, ale nie może być niższa niż 8% (obecnie jest to 8%). Stawka obniżona wynosi 75% stawki podstawowej (aktualnie 6%). Nie uiszcza się jednak odsetek za zwłokę, których kwota nie przekracza 8,70 zł.

Obniżone odsetki za zwłokę nalicza się w przypadku regulowania zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty deklaracji. Cały dług trzeba jednak uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Preferencyjnych zasad naliczania odsetek za zwłokę nie stosuje się, jeżeli korekta została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się takiego zawiadomienia – po zakończeniu wspomnianych procedur. Przywilej ten nie przysługuje także w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

 

Nowe zasady:

Obecnie obowiązujące zasady naliczania odsetek za zwłokę zmieniają się 1 stycznia 2016 r.

Preferencyjna stawka odsetek podatkowych będzie wynosić 50%, a nie 75% stawki podstawowej. Znajdzie jednak zastosowanie w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku autokorekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Cały dług trzeba będzie uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Limit czasowy na naniesienie poprawek (pół roku od dnia upływu terminu złożenia deklaracji) wprowadzono po to, aby podatnicy – zwłaszcza przedsiębiorcy – nie wykorzystywali korekty i zmniejszonych odsetek podatkowych jako narzędzia sterowania płynnością finansową.

Nowe zasady będą stosowane do zaległości podatkowych, które powstaną od 1 stycznia 2016 r. Przewidziano jednak jeden wyjątek. Odsetki za zwłokę zostaną naliczone według nowej, obniżonej stawki (50%) od zaległości podatkowych powstałych do 31 grudnia 2015 r., jeżeli dług będzie wynikać z korekty złożonej w pierwszym półroczu przyszłego roku i zostanie uregulowany w ciągu 7 dni od dokonania korekty (przykład). Korekta musi być prawnie skuteczna.

Trzecia stawka

Wprowadzono ponadto “karne” odsetki za zwłokę, naliczane według stawki wynoszącej 150% stawki podstawowej. Mają być one stosowane do zaległości w podatku od towarów i usług oraz akcyzie, wynikających z decyzji lub korekt pokontrolnych. Ze zwiększeniem obciążeń odsetkowych trzeba liczyć się w następujących sytuacjach. Po pierwsze, gdy organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego albo organ kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego stwierdzi niezłożenie wymaganej deklaracji oraz niezapłacenie podatku. Po drugie, w przypadku ujawnienia przez urzędników w toku kontroli, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku. Po trzecie, w razie wykazania uszczupleń w korekcie deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających lub złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, a gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu weryfikacji.

W dwóch ostatnich przypadkach podwyższone odsetki podatkowe będą naliczane, jeżeli wysokość uszczuplenia przekroczy określony pułap. Kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku musi przekroczyć 25% kwoty należnej i być wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu zwrotu. Obecnie pięciokrotność minimalnej pensji wynosi 8.750 zł, w przyszłym roku będzie to 9.250 zł. Stosowanie podwyższonych odsetek podatkowych zostało więc wyłączone w przypadku niewielkich uszczupleń, które w większości wynikają z nieumyślnych uchybień, oczywistych pomyłek czy błędów rachunków. Rozwiązanie to wprowadzono z myślą o ukróceniu oszustw i wyłudzeń.

“Karne” odsetki podatkowe będą naliczane – bez wyjątków – od zaległości podatkowych, które powstaną od 1 stycznia 2016 r.

aktualności


24

sierpnia

Kara grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury
Kara więzienia grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury" - ostrzega w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy Służba Celno-Skarbowa ujawniła 25 firm z...

01

czerwca

Co zmieniło się w świadectwie pracy od 1 czerwca 2017 r.?
1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zmiana wiąże się ściśle ze zmianą ustawy o zatrudnianiu...

12

kwietnia

Czy można odliczyć VAT od faktury która nie jest zaksięgowana w Książce przychodów i Rozchodów
Przypadki, w których otrzymane przez podatnika faktury nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego wymienia art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...

28

marca

Sprzedaż towarów przez internet - działalność jednoosobowa
Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzi sprzedaż towarów przez internet. W jakie dacie należy dokonać ewidencji zwrotów towarów w rejestrze sprzedaży w wyniku nieodebrania towaru, odstąpienia od umowy czy reklamacji? W którym...

referencje

Idealna obsługa księgowa Profesjonalne podejście do klienta, kompleksowa obsługa księgowo finansowa oraz doskonałe doradztwo, które jest niezbędne w sprawnym prowadzeniu firmy. Polecam.
Pełny profesjonalizm oraz niesamowicie miła atmosfera współpracy Kilkakrotnie udało mi się korzystać z usług finansowych firmy Pana Artura i jego sympatycznych współpracowników…. Zawsze mogłam liczyć na pełen profesjonalizm i ludzką solidarność. Serdecznie dziękuję i polecam wszystkim to... [czytaj dalej]
Dodaj opinię