// Likwidując firmę zapłacisz jeszcze VAT od środków trwałych i nie tylko

Likwidując firmę zapłacisz jeszcze VAT od środków trwałych i nie tylko


Likwidując firmę zapłacisz jeszcze VAT od środków trwałych i nie tylko

W przypadku zakończenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne będące podatnikiem VAT, opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Obowiązkowemu opodatkowaniu podlegają tylko te towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Towary te podatnik jest obowiązany wykazać w remanencie likwidacyjnym. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w spisie tym należy ująć również środki trwałe i wyposażenie, jeżeli w stosunku do tych towarów podatnik miał prawo do odliczenia VAT.

Na dzień zaprzestania przez podatnika VAT wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, posiada on niesprzedane towary, przy których nabyciu miał prawo do odliczenia VAT, musi dodatkowo sporządzić spis z natury tych towarów. Informację o dokonanym spisie oraz o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego musi dołączyć do deklaracji VAT składanej za okres obejmujący dzień likwidacji działalności (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT).

Dla celów VAT “towarami” w świetle ustawy są również np. środki trwałe, wyposażenie, itp. i również te składniki majątku należy ująć w tym spisie i opodatkować (o ile w stosunku do tych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT).