// Korekta wstecz przychodów i kosztów do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Korekta wstecz przychodów i kosztów do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego


Korekta wstecz przychodów i kosztów do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Korekta przychodów i kosztów jest konieczna w sytuacji kiedy np. nastąpił zwrot nabytego lub sprzedanego towaru.

Przepisy podatkowe nie określają sposobu dokonywania takiej korekty ani momentu, do którego należy ją odnieść. Natomiast według organów podatkowych, korekty (przychodów i kosztów) należy dokonać wstecz.

To stanowisko oparte jest na stwierdzeniu, że faktura korygująca nie zmienia momentu uzyskania przychodu lub poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie wpływa na wysokość przychodów lub kosztów danego okresu.

W rezultacie, jeżeli korekta odnosi się do przychodów lub kosztów ich uzyskania dotyczących roku podatkowego, za który zostało złożone zeznanie podatkowe, wówczas należy również złożyć zeznanie korygujące.

W praktyce nie można wykluczyć wystąpienia sytuacji, gdy dokonany/otrzymany zwrot towaru dotyczy transakcji kupna/sprzedaży przeprowadzonej w roku podatkowym, za który zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego podatku.

Należy zauważyć, że w razie zaistnienia podstaw do korekty przychodów lub kosztów ich uzyskania wykazanych w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy, gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z takiego zeznania, nie zachodzi konieczność złożenia korekty zeznania. Nie ma bowiem podstaw do określenia zobowiązania podatkowego za ten rok.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego ma jednak ten skutek, że podatnik, który w związku ze zwrotem towaru powinien zmniejszyć:

  • wykazany do opodatkowania przychód, traci prawo do dochodzenia nadpłaty podatku,
  • wykazane koszty uzyskania przychodów, nie musi uiścić kwoty zaniżonego podatku.