// Komu przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?

Komu przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?


Komu przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?

Od 1 kwietnia świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko po spełnieniu określonego przez ustawodawcę kryterium dochodowego. 

 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty:

 • 800 zł lub
 • 1.200 zł – jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Stanowi o tym art. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), która jednocześnie w art. 2 pkt 14 precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego dziecka.


Za pierwsze dziecko uznawane jest najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Uwzględniany dochód

Przy ustalaniu, czy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko spełnia wspomniane kryterium dochodowe, brany jest pod uwagę przeciętny miesięczny dochód wszystkich członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Jednak w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na właśnie rozpoczynający się okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą uwzględniane, jest 2014 r. (art. 48 powołanej ustawy).

Przy czym chodzi tu o dochody w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, tj. po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego są zobowiązani do samodzielnego uzyskania informacji w tym zakresie od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych,
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o pdof, wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), w tym. m.in.:
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • stypendia doktoranckie, habilitacyjne, sportowe oraz socjalne przyznane uczniom lub studentom,
  • świadczenie rodzicielskie,

z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu (patrz ramka).