// Jaki zapis w świadectwie pracy w sytuacji zajęcia komorniczego ?

Jaki zapis w świadectwie pracy w sytuacji zajęcia komorniczego ?


Jaki zapis w świadectwie pracy w sytuacji zajęcia komorniczego ?

W sytuacji gdy pracownik, któremu wypowiedzieliśmy umowę, ma zajęte wynagrodzenie przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych ze względu na wysokość zarobków nie ma możliwości ich potrącenia musimy zamieścić taką informację w świadectwie pracy. 

 

Pomimo niedokonania potrąceń niealimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie pracownika, w świadectwie pracy należy zamieścić wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia. Jest to wymóg ustawowy. Przy czym wysokość potrąconych kwot w takim przypadku będzie wynosiła 0 zł.

Jak wskazuje art. 97 § 2 K.p., w świadectwie pracy podaje się m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę podaje się w ust. 5 świadectwa pracy. Przy czym należy wskazać oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej, a także wysokość potrąconych kwot. Wzór świadectwa pracy, który przewiduje m.in. zamieszczenie informacji o zajęciu wynagrodzenia za pracę, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.).