// Jak ujmować przychody w księdze podatkowej na podstawie kasy fiskalnej ?

Jak ujmować przychody w księdze podatkowej na podstawie kasy fiskalnej ?


Jak ujmować przychody w księdze podatkowej na podstawie kasy fiskalnej ?

Przedsiębiorcy prowadzący księgę podatkową mogą zbiorczo ujmować przychody zgodnie z zasadami określonymi w § 19-21 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą dokonywać zapisów dotyczących przychodów na koniec każdego miesiąca na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Korekt tych dokonuje się na podstawie odrębnych ewidencji. Natomiast te przychody, które nie podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach, podatnik opisuje na odwrocie raportu dobowego lub miesięcznego.

Jeżeli przedsiębiorca stosujący kasę fiskalną ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów osiągnięte w danym miesiącu przychody na podstawie raportów fiskalnych, to do księgi nie wpisuje wówczas kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy. Należy pamiętać, o połączeniu w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur. Obowiązek ten wynika wprost z § 20 ust. 4 rozporządzenia.

Trzeba pamiętać, że jeżeli podatnik prowadzi księgę na zasadach przewidzianych dla biur rachunkowych, to sumę miesięcznych przychodów wpisuje do księgi podatkowej, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 30 ust. 1 rozporządzenia).