// Jak rozliczyć w firmie dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności?

Jak rozliczyć w firmie dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności?


Jak rozliczyć w firmie dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności?

Oprócz kwot uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług przychodami z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Wyjątkiem są tu, z zastrzeżeniami nieistotnymi w omawianej sytuacji, dotacje związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – one nie stanowią firmowego przychodu (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof – Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Zgodnie z tą zasadą dotacja przeznaczona na podlegające amortyzacji środki trwałe, nie stanowi przychodu firmowego. Natomiast dotacja przeznaczona na nabycie materiałów i towarów jest przychodem z tego źródła, co nie oznacza jednak, że jest ona opodatkowana. Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o pdof zwolnił bowiem od podatku dochodowego jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z kolei obciążanie kosztów podatkowych wydatkami sfinansowanymi dotacją otrzymaną z FP zależy od rodzaju zakupionych składników majątku. Jeżeli z dotacji zakupione zostaną środki trwałe, to rozliczając je w kosztach przedsiębiorca powinien uwzględnić ograniczenia zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof.

Wynika z niego, że jeżeli podatnik zakup środka trwałego sfinansował dotacją, to odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej nie można ująć w kosztach. Gdy jednak zakup środka trwałego podatnik tylko częściowo finansuje z dotacji, a częściowo ze środków własnych, wówczas kosztu podatkowego nie stanowi odpis amortyzacyjny tylko od tej części jego wartości początkowej, która została pokryta dotacją.

Dotacja w części przeznaczonej na zakup środka trwałego nie stanowi przychodu firmowego.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności zapraszamy do kontaktu.