// Ile podatnik VAT musi czekać na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ?

Ile podatnik VAT musi czekać na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ?


Ile podatnik VAT musi czekać na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ?

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT mają obowiązek rozliczania podatku VAT w miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach. W deklaracji wykazuje się podatek należny od wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności podlegających opodatkowaniu oraz podatek naliczony od dokonanych przez podatnika zakupów towarów i usług. Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z wykonywanymi przez niego (aktualnie lub w przyszłości) czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi u podatnika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to decyduje on o tym, czy kwotę tej nadwyżki wykaże do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, czy też zażąda jej zwrotu na rachunek bankowy.

Jakie są terminy zwrotu ?

Wypełniając deklarację VAT podatnik wskazuje w odpowiednich pozycjach deklaracji, nie tylko samo żądanie zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, ale także termin, w jakim zwrot taki powinien zostać dokonany przez US.  Podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy jest – zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT – termin 60-dniowy liczony od dnia złożenia deklaracji z wykazaną kwotą tej nadwyżki.

Podstawowy termin można skrócić z 60 do 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Zwrot w ciągu 25 dni od dnia złożenia deklaracji – w myśl art. 87 ust. 6 ustawy – jest możliwy gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1) faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.),

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Innym przypadkiem, w którym dla otrzymania zwrotu bezpośredniego konieczne jest złożenie przez podatnika wniosku w tej sprawie, jest sytuacja, w której podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych. Z art. 87 ust. 5a ustawy o VAT wynika, że podatnik, który w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem VAT, może otrzymać – na umotywowany wniosek – zwrot wykazanego w deklaracji podatku naliczonego od dokonanych zakupów, jednak zwrot ten, co do zasady, przysługuje mu w ciągu 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Natomiast termin ten może zostać skrócony do 60 dni, pod warunkiem, że podatnik złoży pisemny wniosek w tej sprawie oraz ponadto złoży zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.