// Fiskus zwraca podatnikowi koszty wizyty w urzędzie skarbowym

Fiskus zwraca podatnikowi koszty wizyty w urzędzie skarbowym


Fiskus zwraca podatnikowi koszty wizyty w urzędzie skarbowym

To nie fikcja a prawda !

Podatnicy często otrzymują wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie skarbowym w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia wymaganych dokumentów. Zgodnie z przepisami nie muszą jednak z własnej kieszeni pokrywać wydatków związanych z takimi wizytami. Fiskus, o ile otrzyma odpowiedni wniosek, zwraca koszty przejazdu i rekompensuje utracone zarobki.

 

Kiedy można takie koszty przerzucić na Urząd Skarbowy?

Urzędnicy, którzy prowadzą postępowanie podatkowe, mają obowiązek dokładnie wyjaśnić wszystkie aspekty i okoliczności sprawy. Podatnik jest w związku z tym często wzywany do osobistego stawienia się w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów.

Wydatki związane z taką wizytą można przerzucić na Skarb Państwa. Zastrzega się jednak, że refundacja przysługuje, gdy podatnik realizował wezwanie otrzymane w toku postępowania podatkowego wszczętego z urzędu albo wystosowane do niego błędnie. Możliwości na zwrot poniesionych kosztów nie traci się przy tym, gdy urzędnicy wskazują w wezwaniu osobiste stawiennictwo tylko jako alternatywę sposobu wykonania danego obowiązku, np. że dokumenty należy dostarczyć osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty. Podatnik, który z kilku podanych opcji wybiera wizytę w siedzibie organu podatkowego, ma prawo domagać się od Skarbu Państwa zwrotu poniesionych w związku z tym wydatków.

Jakie koszty są refundowane przez Państwo?

Refundacja obejmuje przede wszystkim koszty podróży odbytej własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności na wezwanie urzędników. Takiej kompensaty nie otrzyma jednak przedsiębiorca, który podróżuje samochodem stanowiącym środek trwały, wykorzystywanym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki poniesione w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z czynności prowadzonych przez organy podatkowe stanowią dla niego koszty uzyskania przychodu. Zalicza się je bowiem do kosztów poniesionych w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przedsiębiorca nie może w takiej sytuacji skorzystać z prawa do zwrotu kosztów podróży.

Pieniądze nie są oddawane z urzędu. Podatnik musi zgłosić żądanie zwrotu poniesionych kosztów organowi podatkowemu prowadzącemu postępowanie. Trzeba to zrobić przed wydaniem decyzji w sprawie. W przeciwnym razie traci się roszczenie o zwrot kosztów.

Refundacja odbywa się na zasadach określonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do zwrotu wydatków świadkom). Stanowi tak art. 265 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.