// Ewidencja przebiegu pojazdu w celu odliczenia 100% VAT-u

Ewidencja przebiegu pojazdu w celu odliczenia 100% VAT-u


Podatnik użytkujący samochód wyłącznie do celów służbowych, aby mógł odliczać VAT w pełnej wysokości 100%, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zapisy w niej dokonywane nie powinny wzbudzać wątpliwości. W przypadku jej wadliwości, zdaniem fiskusa, niespełniona zostaje jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, skutkująca prawem do ograniczonego odliczenia VAT.

Ewidencja przebiegu pojazdu ma być prowadzona przez cały okres, w którym podatnik wykorzystuje pojazd wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. W art. 86a ust. 7 ustawy o VAT wskazano dane, jakie powinny być zamieszczone w ewidencji przebiegu pojazdu. Wśród elementów w pkt 4 tego przepisu wymieniono wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, który powinien być potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem.

 

 

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
3) stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia jej prowadzenia, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia jej prowadzenia,
4) wpis osoby kierującej pojazdem dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel wyjazdu,
c) opis trasy (skąd – dokąd),
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem,
5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

 

Przepisy o VAT nie określają, co należy rozumieć przez “okres rozliczeniowy”. Ministerstwo Finansów w broszurze pt. “Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi” wyjaśniło, że chodzi tu o okres rozliczeniowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń dla celów VAT, czyli w zależności od tego, jak rozlicza się podatnik – miesiąc lub kwartał.

 

1