// Czy wypłata wynagrodzenia powinna być na koniec każdego miesiąca?

Czy wypłata wynagrodzenia powinna być na koniec każdego miesiąca?


Nowe przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej wprowadzają obowiązek wypłaty wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej co najmniej raz w miesiącu nie wskazując jednocześnie tak jak przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) – dalej k.p., że wypłata powinna być realizowana w stałym i ustalonym z góry terminie. W przepisach nie zostało wyraźnie określone, że wypłata wynagrodzenia powinna przypadać w miesiącu, za który przysługuje, można zatem uznać ze przepisy nie wprowadzają ograniczenia na podstawie którego nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc w następnym miesiącu. Jest to tym bardziej uzasadnione, że ustalenie wysokości wynagrodzenia za dany miesiąc jest w wielu przypadkach możliwe dopiero po jego zakończeniu.

 

 

Dnia 1 stycznia 2017 r. do przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.) – dalej u.m.w.p., zostały dodane przepisy art.8a-8f, które regulują zasady ustalania wynagrodzenia przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi. Od 2017 r. wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, a także innych umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma podlegać podobnym gwarancjom i podobnej ochronie jak wynagrodzenie za pracę realizowaną na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorca będzie miał zagwarantowaną za godzinę pracy minimalną stawkę nawet jeśli w umowie została ona ustalona w niższej wysokości (art. 8a ust. 3 u.m.w.p.). Gwarancja minimalnej stawki ma dotyczyć każdego zleceniobiorcy nawet gdy kilka osób zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie (art. 8a ust.3 ustawy). Zleceniobiorca nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę (art. 8a ust. 4 u.m.w.p.). Wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej będzie musiała być dokonywana w formie pieniężnej. Nowe przepisy wprowadzają zasadę na podstawie, której w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu (art. 8a ust. 5-6 u.m.w.p.).

Przepisy obowiązujące do końca 2016 r. nie wprowadzały ograniczeń dotyczących częstotliwości wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy zlecenia. Na podstawie przepisów art. 744 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – dalej k.c. w razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba, że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. Obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. przepis art. 8a ust. 6 u.m.w.p. wprowadzający obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze stawki minimalnej co najmniej raz w miesiącu, jeśli umowa zlecenia została zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc, takie ograniczenie wprowadza. Zasada ta nie będzie dotyczyła umów zawartych na okres krótszy niż jeden miesiąc, a także umów wymienionych w przepisach art. 8d u.m.w.p., do których nie stosuje się przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Jak wskazano w uzasadnieniu zmian wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma podlegać podobnym gwarancjom i podobnej ochronie jak wynagrodzenie za pracę realizowaną na podstawie umowy o pracę. Odwołując się zatem do przepisów Kodeksu pracy wypłata wynagrodzenia za pracę realizowaną na podstawie stosunku pracy powinna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu, w stałym z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę z pewnymi wyjątkami, wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 k.p.). Nowe przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej wprowadzają obowiązek wypłaty wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej co najmniej raz w miesiącu nie wskazując jednocześnie tak jak przepisy Kodeksu pracy, ze wypłata powinna być realizowana w stałym i ustalonym z góry terminie. W przepisach nie zostało wyraźnie określone, że wypłata wynagrodzenia powinna przypadać w miesiącu, za który przysługuje, można zatem uznać ze przepisy nie wprowadzają ograniczenia na podstawie którego nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc w następnym miesiącu. Jest to tym bardziej uzasadnione, że ustalenie wysokości wynagrodzenia za dany miesiąc jest w wielu przypadkach możliwe dopiero po jego zakończeniu. Można zatem uznać, ze wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości na początku następnego miesiąca nie może być uznana za niezgodną z przepisami.