// Czy warsztat samochodowy musi być podatnikiem VAT ?

Czy warsztat samochodowy musi być podatnikiem VAT ?


Czy warsztat samochodowy musi być podatnikiem VAT ?

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie 2015 r., jest zwolniony z VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej w 2015 r. działalności gospodarczej, kwoty 150.000 zł.

UWAGA: Do limitu sprzedaży nie wlicza się czynności wymienionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, w tym m.in. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku to limit zwolnienia z VAT jest obniżony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Obliczając limit zwolnienia w tym przypadku, pod uwagę bierze się liczbę dni od zadeklarowanego dnia rozpoczęcia tej działalności do ostatniego dnia tego roku. W momencie kiedy wyliczona kwota zostanie przekroczona, zwolnienie traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty.