// Czy w trakcie zawieszenia działalności przysłuje zasiłek dla bezrobotnych?

Czy w trakcie zawieszenia działalności przysłuje zasiłek dla bezrobotnych?


Czy w trakcie zawieszenia działalności przysłuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje po spełnieniu określonych kryteriów.

Jednym z nich jest wykazanie, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, przedsiębiorca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu m.in. prowadzenia pozarolniczej działalności. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy musiała przy tym stanowić kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Oznacza to, że osoba, która w ciągu tych 365 dni korzystała z prawa do opłacania preferencyjnych składek ZUS, nie jest uprawniona do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż nie opłacała w tym czasie składek na Fundusz Pracy.