// Czy śmierć wspólnika spółki cywilnej to koniec firmy?

Czy śmierć wspólnika spółki cywilnej to koniec firmy?


Czy śmierć wspólnika spółki cywilnej to koniec firmy?

W razie śmierci wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej ulega ona rozwiązaniu. Skutek taki nie nastąpi, jeżeli w miejsce zmarłego wstąpią jego spadkobiercy. Na taką możliwość wskazuje art. 872 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) Mówi on, że można zastrzec, iż spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Jeżeli wspólnicy chcą, aby spadkobiercy wstąpili na ich miejsce, muszą zawrzeć stosowne postanowienie w umowie spółki. Gdy umowa spółki zawarta jest w formie pisemnej, do jej zmiany wystarczy podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki. Uchwała musi być sporządzona w formie pisemnej. Powinno z niej wynikać w szczególności, że wspólnicy jednomyślnie postanawiają wprowadzić zmiany do umowy spółki poprzez dodanie np. po paragrafie 10, paragrafu 10a w następującym brzmieniu: “W razie śmierci wspólnika spółki, jego spadkobiercy wejdą do spółki na jego miejsce”. Z dalszej części uchwały wynikać może, że pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian i że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.