Czy można odliczyć VAT od faktury która nie jest zaksięgowana w Książce przychodów i Rozchodów

Czy można odliczyć VAT od faktury która nie jest zaksięgowana w Książce przychodów i Rozchodów


Przypadki, w których otrzymane przez podatnika faktury nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego wymienia art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Z przepisów tych nie wynika, aby nie stanowiły podstawy do odliczenia faktury, które nie zostały zaksięgowane w PKPiR. W konsekwencji prawo do odliczenia podatku naliczonego w takich przypadkach przysługuje.

 

Przepis art. 104 ust. 1 u.p.z. zawiera wykaz osób, za które powinny być opłacane składki na FP. Obowiązkowe składki na FP opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne m.in. za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej albo też innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Zleceniodawca opłaca składki na FP tylko za tych zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz uzyskują z umowy zlecenia oskładkowany przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 1977 r., I PZP 47/77, za pracodawcę należy uważać taką jednostkę organizacyjną, która jest uprawniona do samodzielnego zatrudnienia pracowników, do nawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunku pracy.

W myśl u.p.z., za pracodawcę uważa się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia ona co najmniej jednego pracownika. Tak więc w przypadku zleceniodawców będących osobami fizycznymi, obowiązek opłacania składek na FP za zleceniobiorców wystąpi wówczas gdy zatrudniają co najmniej jednego pracownika. Natomiast w przypadku jednostki organizacyjnej obowiązek opłacania składek na FP za zleceniobiorców nie zależy od zatrudniania przez zleceniodawcę pracowników.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 u.p.z., za pracodawcę uważa się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one przynajmniej jednego pracownika. W tym przepisie zwrot: zatrudniają one przynajmniej jednego pracownika dotyczy zarówno jednostki organizacyjnej (również nie posiadającej osobowości prawnej) jak i osoby fizycznej. Tak więc, aby być uznanym za pracodawcę w świetle tego artykułu należy zatrudniać przynajmniej jednego pracownika.

 

aktualności


24

sierpnia

Kara grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury
Kara więzienia grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury" - ostrzega w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy Służba Celno-Skarbowa ujawniła 25 firm z...

01

czerwca

Co zmieniło się w świadectwie pracy od 1 czerwca 2017 r.?
1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zmiana wiąże się ściśle ze zmianą ustawy o zatrudnianiu...

12

kwietnia

Czy można odliczyć VAT od faktury która nie jest zaksięgowana w Książce przychodów i Rozchodów
Przypadki, w których otrzymane przez podatnika faktury nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego wymienia art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...

28

marca

Sprzedaż towarów przez internet - działalność jednoosobowa
Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzi sprzedaż towarów przez internet. W jakie dacie należy dokonać ewidencji zwrotów towarów w rejestrze sprzedaży w wyniku nieodebrania towaru, odstąpienia od umowy czy reklamacji? W którym...

referencje

Dziękujemy za profesjonalizm i pomoc. Współpracę z biurem rachunkowym rozpoczęłam już jakiś czas temu, kiedy otrzymałam od przyjaciela kontakt do Pana Artura. W końcu nie muszę się martwić terminami, kontaktami z US i ZUS oraz innymi... [czytaj dalej]
Polecam! Biuro godne polecenia. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe – maksymalne odciążenie przedsiębiorcy – a chyba o to właśnie w tym chodzi.
Dodaj opinię