// Czas pracy pracownika w podróży służbowej

Czas pracy pracownika w podróży służbowej


Czas pracy pracownika w podróży służbowej

Jak należy rozliczyć czas pracy pracownika wysłanego w zagraniczną podróż służbową?

 

Do czasu pracy w podróży służbowej należy zaliczyć wszystkie okresy wykonywania zadania, a pozostałe w takim zakresie w jakim przypadają na godziny rozkładowe pracownika.

Pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy odbywa tzw. podróż służbową. Podczas niej wykonuje zlecone czynności na rzecz pracodawcy, a czas na nie poświęcony w całości zalicza się do czasu pracy. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 5 sierpnia 2015 r. (sygn. akt III AUa 1829/14): “(…) zadania polecone pracownikowi do wykonania w podróży służbowej zasadniczo różnią się od pracy, do wykonywania której pracownik zobowiązał się w umowie nawiązującej stosunek pracy (…)”. Jednak w tym okresie pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w innym niż stałe miejscu wyznaczonym do jej wykonywania.

Podobnie należy kwalifikować okres podróżowania, o ile w tym czasie pracownik wykonuje czynności służbowe (np. kierowca). Samo przemieszczanie się (np. przejazd pociągiem albo podróż w charakterze pasażera samochodu służbowego) nie zalicza się do czasu pracy, chyba że przypada na godziny rozkładowe. Tak też orzekł Sąd Najwyższy, który w uzasadnieniu wyroku z 27 października 1981 r. (sygn. akt I PR 85/81, OSNC 1982/5-6/76) wyjaśnił, że: “(…) Wprawdzie odbywanie – na polecenie przełożonego – podróży służbowej w »czasie pracy« jest równoznaczne z wykonywaniem w tym czasie pracy, ale nie odwrotnie, tj. odbywania podróży służbowej poza »czasem pracy« nie przekształca podróży w pracę (…)”. Takie też stanowisko zajął w wyroku z 4 lipca 1978 r. (sygn. akt I PR 45/78, PiZS 1979/10/76).

Na analogicznych zasadach należy rozpatrywać okresy niewykonywania zadania z powodów od pracownika niezależnych (np. święto w państwie docelowym) przypadające na rozkładową dniówkę zainteresowanego.

Rozkład czasu pracy ustala i rozlicza pracodawca (art. 150 § 1 K.p.), zaś pracownik jest obowiązany stosować się do niego (art. 22 § 1 K.p.).