// Co zmieniło się w świadectwie pracy od 1 czerwca 2017 r.?

Co zmieniło się w świadectwie pracy od 1 czerwca 2017 r.?


1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zmiana wiąże się ściśle ze zmianą ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która również weszła w życie z początkiem czerwca. Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje również nowy pomocnicze wzór świadectwa pracy.

 

Nowelizacja dotyczy dwóch kwestii:

1)pracodawca będący agencją pracy tymczasowej ma od 1 czerwca br. obowiązek zamieszczać w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu, także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy; w tym celu zmodyfikowano odpowiednio pomocniczy wzór świadectwa pracy stanowiący załącznik do rozporządzenia;

Więcej na temat zmian w zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r.

2)wydłużono z 3 do 7 dni termin na wydanie świadectwa pracy:

a)w przypadku uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy; termin 7 dni liczony jest od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie,

b)w razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia. Pracodawca uzupełnia treść uprzednio wydanego świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu, na żądanie pracownika, w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy,

c)w razie zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy – pracodawca wydaje wówczas pracownikowi nowe świadectwo pracy; termin na wydanie nowego świadectwa pracy liczony jest od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd,

d)wydłużył się również (z 3 do 7 dni) termin na przesłanie świadectwa pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego w sytuacji gdy z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w terminie określonym w § 7 ust. 1-4a rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy nie jest możliwe,

e)jeżeli pracodawca uzyska prawomocne orzeczenie sądu pracy o odszkodowaniu na jego rzecz z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, to pracownik ma obowiązek w ciągu 7 dni (a nie jak dotychczas 3 dni) od dnia uprawomocnienia się orzeczenia przedłożyć pracodawcy świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego świadectwa o informację o wydanym orzeczeniu. Jeżeli pracownik tego nie uczyni, to pracodawca wzywa pracownika do przedłożenia świadectwa pracy i pracownik ma na to 7 dni (a nie 3 dni) od otrzymania wezwania. Pracodawca uzupełnia świadectwo pracy i wydaje je pracownikowi w ciągu również 7 dni od przedłożenia go przez pracownika.

Do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a więc przed 1 czerwca 2017 r., stosuje się nowe, wydłużone terminy, a więc 7 dni zamiast dotychczasowych trzech.

Zmiana rozporządzenia weszła w życie 1 czerwca 2017 r.

Pomocniczy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.