// Badania lekarskie kierowców

Badania lekarskie kierowców


Badania lekarskie kierowców

Samochód służbowy lub prywatny jest coraz bardziej powszechnym narzędziem pracy. W niektórych grupach zawodowych, jak w przypadku kierowców zawodowych, jest on niezbędny do wykonywania pracy.

Decydują gabaryty samochodu

Pracownicy zatrudnieniu w ramach stosunku pracy są zobowiązani do odbywania badań profilaktycznych, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy. Bez ważnych badań – wstępnych, okresowych lub kontrolnych – nie mogą zostać dopuszczeni do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Kierowanie na te badania oraz pokrywanie ich kosztów obarcza pracodawcę.

Wymóg przeprowadzania badań profilaktycznych obejmuje swoim zakresem wszystkich pracowników. Nie zawsze jednak obowiązek posiadania aktualnych badań wynika wyłącznie z przepisów prawa pracy. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy o konieczności badań lekarskich decydują regulacje kodeksowe lub ustawa o transporcie drogowym. Wybór aktu prawnego właściwego w danej sytuacji zależy m.in. od gabarytów pojazdu prowadzonego przez pracownika-kierowcę.

Ustawa o transporcie drogowym obejmuje swoim zakresem m.in. kierowców wykonujących przewozy drogowe pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W przypadku tej grupy kierowców badania lekarskie przeprowadza się w związku ze zdobywaniem przez nich kwalifikacji wstępnej lub odbywaniem szkoleń okresowych. Częstotliwość tych badań wskazuje art. 39 ustawy o transporcie drogowym. Nakłada on na kierowców objętych zakresem ustawy obowiązek odbycia badań lekarskich i psychologicznych:

  • co 5 lat – do ukończenia przez kierowcę 60 lat,
  • co 30 miesięcy – po ukończeniu przez kierowcę 60 lat.

Badania wymagane przez ustawę o transporcie drogowym odbywają się na koszt pracodawcy.


Przedsiębiorca zatrudniający kierowcę jest zobowiązany przez cały okres jego zatrudnienia przechowywać kopie orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

WAŻNE: wspomniane badania są równoznaczne z badaniami profilaktycznymi, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 K.p. Nie ma więc potrzeby kierowania dodatkowo pracownika – kierowcy podlegającego ustawie o transporcie drogowym na badania wymagane przez Kodeks pracy.