// 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego? Niekoniecznie..

7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego? Niekoniecznie..


7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego? Niekoniecznie..

Dni ustawowo wolne od pracy wpływają na przesunięcie terminu dostarczenia zwolnienia L4 do pracodawcy lub ZUS-u.

Na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, które jest podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego, odpowiednio do płatnika zasiłku lub – w przypadku ubezpieczonych, których płatnicy składek nie są uprawnieni do wypłaty zasiłków – do tych właśnie płatników składek, ustawodawca przewidział termin 7 dni od daty jego otrzymania. Przy czym przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie.


Za datę otrzymania zwolnienia lekarskiego, co do zasady, przyjmuje się datę jego wystawienia.

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Stanowi o tym art. 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Nie każde jednak przekroczenie tych 7 dni skutkuje wspomnianą wcześniej sankcją.

Co do zasady, przy ustalaniu 7-dniowego terminu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego liczy się każdy dzień kalendarzowy. Nie można więc pomijać dni wolnych od pracy, nawet wówczas, gdy w tym 7-dniowym okresie, oprócz sobót i niedziel, przypada dodatkowo jakieś święto. Jeśli jednak ten ostatni, czyli 7. dzień, licząc od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo w sobotę, wówczas za terminowe uznaje się dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w najbliższym dniu roboczym, choć jest to już 8, 9 a nawet 10 dzień od jego otrzymania.

Poniższe przykłady obrazują różne sytuacje uzasadniające przedłużenie terminu 7 dniowego:

Przykładowe przesunięcie terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA

Przykład 2

Przykładowe przesunięcie terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA